Wederkinch

    Slægten Wederkinch har ikke tidligere været genealogisk be­handlet. Giessing, der i sine Jubellærere bringer en Biografi af Provst Hendrich \Vederkinch (II. Dels 1. Bind, Side 353), skriver: ā€¯Forgieves har jeg søgt og skreved og anmodet om at kunde herhos levere den Wederkinchske Genealogiere. Dog har en saadan tidligere eksisteret. Degn i Sønderby- Peter Wederkinch efterlod sig ved sin Død en fuld­stændig Stamtavle over Slægten flere hundrede Aar tilbage, men ved en mærkelig Ligegyldighed hos de efterlevende blev den tilintetgjort ved hans Død.

    Oberst Jacob Wederkinch førte i sit Segl en Vildmand holdende i højre Haand et med Rod oprykket Træ, hvilket maaske skal sym­bolisere, at Slægten er omplantet til Danmark fra Udlandet, en Tradition vil vide, at den er kommen fra England, mere sandsynligt er det dog, at den er indvandret fra Tyskland, hvor Navnet endnu eksisterer, saaledes tog en Carl August Friderich Wederking, f. i Tyskland, 18. Juli 1768 Borgerskab i Kjøbenhavn og en Carl August Heinrich Vederking f. 13. febr. 1887 i Tyskland, levede 1917 i Kjøbenhavn.

    I det 18. Aarhundrede forekommer et par Soldater af Navnet wedekin (Wederkind , Wederking) i den danske Hær med Hjemsted i Nyborg, men om alle disse gælder det , at de ikke kan forbindes med den her behandlede Slægt.

    Kilde: Patriciske Slægter