Seeblad

  Jørgen Knudsen Seeblad, 1450 -1514, blev adlet 1500.Købmand i Odense.

  Hans far var Knud Plagesen, der var staller i Eidersted i Slesvig

  Født i midten af 1400-tallet.

  Gift Mette Lauridsdatter Kotte, død 13. juli 1563, begr. i St. Knuds kirke i Odense, [32.768/14.330]. Hun var datter af Laurids Nielsen Kotte til Dalby (Fyn) og hustru Cathrine Lauridsdatter, og hun giftede sig 2. gang efter 1514 med borgmester Hans Friis i Odense.

  Død 20. april 1514 i Odense, begravet i St. Albani kirke.

   

  Barn:   -   Knud Jørgensen Seeblad, f. 18. oktober 1512, købmand og borgmester i                Odense, d. 20. oktober 1580,

   

  Jørgen Knudsen kom til Odense fra Nord-Frisland, hvor han var "Staller" i Eiderstedt (Landfoged, som bl. a. har ansvar for digerne).

  Efter indfaldet i Ditmarsken adlede kong Hans ham den 14. maj 1500 med følgende våben: Et grønt søblad i rødt felt, på hjelmen en sølv svanehals.

  Det originale adelsbrev, som var underskrevet af rigshovmesteren Poul Laxmand, brændte i 1676 med den af kaptajn Otto Seeblads enke beboede bondegård i Heden ved Odense, men der findes en afskrift fra det 18. århundrede.

 

  Wii Hans med Guds naade Danmarcks, Sveriges, Wenden og Gotters konnig, hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn og Dytmerschen, grefue i Oldenburg og Delmenhorst, giøre alle witterligt, at wi af vor synderlig gunst og naade saa og for troschab og willig tieneste, som os elschel. Jørgen Knudsen og hans egte børn og afkomme os og vort rige Danmarck hafuer troligen giort og bewiise maa og schall, hafue undt og giuet og med dette vor aabne bref under og gifuer hannem, hans rette egte børn og sande afkomme frihed og frelse, som andre ridder og svenne hafue i vort rige Danmarck med skiold og helm, som er et grøndt søeblad i et rødt field og till hielmbuge over hielmen en svanne hals, efftersom her inden malet stander, dog vort og cronens goedz og kiøbsted goedz derudi vforkrenchet i alle maader. Thi forbinde vi alle og huo det helst er eller were kand og særdellis vore fogder og embedsmænd forn. te Jurgen Knudsen, hands rette egte børn og sande afkomme herimod till ewig tiid at hindre, hindre lade eller og i nogen maade at forurette under vor kongl. hefn og wræde. Gifuet i vor kiøbsted Aars torsdagen nest efter sancte jubilate aar effter Guds biurd tusend femb hundred.

      Under wor secret

      Ex relatione dni.

          Pauli Laxman.

  Navnet Seeblad er ikke nævnt i selve adelsbrevet, men er senere dannet af våbnet. Hverken Jørgen Knudsen eller hans søn Knud Jørgensen benyttede navnet Seeblad, uanset et kongeligt påbud i 1526 om at adelsfamilier skulle antage et fast slægtsnavn.

  Slægten er undertiden blevet forvekslet med den svenske adelsslægt Sjøblad.

  Jørgen Knudsen var købmand i Odense og har også drevet eksport af heste og okser til Tyskland og Holland.

  Han forærede til Gråbrødre kloster de messingpiller, som separerer koret.

  Kilder: -   Personalhistorisk Tidsskrift V R. VI, 19 ff.

    -   Danmarks Adelsaarbog 1914.