Rørbæk

HomeNavnelisteDiverse TavlerFotoDokumenterHistorierStederVåbenLinks

Tryk på det enkelte billede for at se det i stor størrelse

Herregården Rørbæk var i Engelstedernes besiddelse i mere end 200 år. Dens endeligt blev lensafløsningsloven af 1919, som medførte at priviligerede godser skulle afgive 1/3 del af deres jordmængder til staten med det formål at oprette husmandsbrug. Mange godser klarede dette problem ved at opkøbe jord til afgivelse, således at stamgodset beholdt deres jordtilligender omkring godserne og derfor ikke fik ødelagt deres produktionsapparat. Rørbæk blev opkøbt af det nærliggende baroni Schelenborg og ialt blev der oprettet 48 statshusmandsbrug i Flødstrup sogn.

(Trap). Rørbæk, som nu er udstykket, er en gl. Hovedgaard, der nævnes i 143S, den ejedes da af Adelsmanden Cort Bærend. Senere nævnes følgende ejere : Clement Timmesen og medlemmer af slægterne Quitzov, Høeg og en slægt Moller. I 1725 solgte Jens Møller den til Kommerceråd. 0. J. Engelsted og Provst Claus Wedel; i 1731 blev førstnævnte eneejer. Denne slægt, der en tid også ejede den nærliggende Risinge, ejede Rørbæk i henved 2 Hundrede År. I indeværende århundr.. ejedes den af Enken efter afdøde Jægerm. M. H. R. Wrigt-Engelsted og senere fra 1913 af datteren Rudie, gift med komponisten Alfr. Toft, den var da på ca. 213 ha ager og eng og ca. 83 ha skov. Hun solgte Gården i 1924 til Udstykningsforeningen for Sjælland og Fyns Stifter for 800.000 Kr., denne solgte derefter 135.1 ha til Baroniet Scheelenborg, der ved Baroniets overgang til fri ejendom i henhold til lensafløsningen blev afgivet til staten fra 1. april 1925. Arealet, som af det vedkommende vurderingsraad ansattes til en sum af 190,300 Kr., blev udstykket i 22 selvstændige brug og 1 tillægsparcel; efter at foreningen yderligere havde solgt en del tillægsparceller, solgte den i 1924 Bygningerne, en hovedparcel på ca. 66,3 ha og ca. 83 ha skov til gårdens nuværende ejer for 264,000 Kr. Han har senere solgt skoven, som nu ejes af godsejer H. Hansen, Kroghenlund, Stenstrup

Ejendommen blev nedrevet i 1927 og jorden udstykket til husmandsbrug.  Tilbage blev en proprietærgård med den gamle forvalterbygning som hovedbygning.

De første 8 billeder er fotograferet af Nationalmuseet i  1924 i  forbindelse med opmåling af ejendommen. Billederne må kun reproduceres med angivelse af Nationalmuseet.

Set fra parken

Facade

Indre gård

Gårdspladsen

Hjørne mod haven

Set fra parken

Stalden

 

Skabsdør

Skabsdør

Billard ca 1900

Trappe

Gårdsiden

 

Andre Billeder

Rørbæk tjenstefolk

 

Tjenestefolk

Grundsten

Efter nedrivning

Julekort