IWAR IWERSEN, Kongelig Majestæts Herredsfoged udi

Winding, Bjerge og Aasum Herreder, samt Birkedommer ved

Ulrichsholms og Østergaards Birke; og P o u l N i e l s e n,

Kongelig Majestæts Byeskriver i Nyborg og Herredsskriver

i forbemeldte Herreder; Gjøre vitterlig: At

   

Aar 1792 Løverdagen den 29de September mødte inden fornævnte Herreders

TingsRet Høiædle og Velbyrdige Hr. Justitsraad Engelsted fra Riisinge på sin Moder Frue Cancellieraadinde Engelsted til Rørbech og Riisinge Gaarde, og egne Vegne, og fremlagde een  imellem hans Frue Moder og bemeldte Rørbech og Riisinge Godsers hoverigiørende Bønder indgaaet, skiftlig Foreening, angaaende Hoveriet ved førnævnte Gaarde, af Gaards Dato, hvilken han begierede at Retten behagelig villef forelæse de contraherende Bønder, som efter Aftale vare mødte, for at tilstaae Foreeingens Indgaaelse og Underskrive, her inden Retten

Hvilken Foreening lyder saaledes:

    Ifølge Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Placater af 24de Juni og 23de December 1791, om, saavidt mueligt, frievillig at foreenes om Hoveriets Bestemmelser, haver jeg Elisabeth Birgithe Lund, salig Cancelliraad Engelsteds til Rørbech og Riisinge Gaarde, med bemeldte Godsers hoverigiørende Bønder, indgaaet og sluttet følgende Foreening, om den aarlige Bestemmelse af Hoveriet vedRørbech og Riisinge.

    De hoverigiørende Bønder, hvis Hartkorn anføres, forretter da Hovningen her ved Gaardene, saaledes som følger: